POLITYKA PRYWATNOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2024

Polityka Prywatności i plików cookies

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, a także w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest APUS.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000684471 (akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 9471991153, REGON: 367642487 (zwany dalej „Administratorem”).
Adres do korespondencji Administratora:
APUS.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi
ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Administrator będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

a) wykonania i zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez Administratora usług i usług z nim związanych, w szczególności w zakresie sprzedaży, w tym sprzedaży internetowej (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”);

b) wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usługi sklepu internetowego, w tym obsługi i realizacji zamówień (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) RODO);

c) realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami powszechnie obowiązującymi regulującymi kwestie podatkowe oraz rachunkowo-księgowe);

d) komunikacji (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

e) działań marketingowych i promocyjnych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
f) obsługi newslettera (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO;
g) obsługi opinii o produktach (podstawa przetwarzania -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?
Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do celów wskazanych w pkt 2 powyżej. Administrator będzie przetwarzać w szczególności:
•    dane, które Pan/Pani podaje podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej, czy też podczas uzupełnienia formularza kontaktowego, zamówienia internetowego, zgody na newsletter, wystawiania opinii o produkcie, tj. w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail,  adres zamieszkania, numer telefonu, NIP;

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym w szczególności:
•    organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa,
•    podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi z zakresu pomocy prawnej,
•    podmiotowi świadczącemu naszej firmie usługi z zakresu IT, w szczególności usług hostingowych,
•    podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi z zakresu logistyki, dostaw,
•    podmiotowi zapewniającemu techniczno-organizacyjne funkcjonowanie witryny internetowej, w tym w szczególności opcji przesyłania newslettera, wystawiania opinii o produktach.
Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o informację o podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani danych w celach marketingu bezpośredniego (przekazywanie informacji handlowych) może przekazać Pana/Pani dane osobowe także do podmiotów współpracujących w ramach świadczonych przez Administratora usług.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub umożliwić skorzystanie z usług świadczonych przez usług Administratora. Podanie danych osobowych umożliwia także wystawienie opinii  o produktach.

7.Newsletter
W ramach witryny istnieje możliwość subskrybowania Newslettera. W tym celu konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail. Podając te dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od Administratorem. Za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej (e-mail), informujemy o nowych ofertach produktów wirtualnych, szkoleniach czy też promocjach w sklepie internetowym.
Istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie poprze kliknięcie w link zawarty w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@apus.pl.

8.Opinie o produktach
Istnieje możliwość dodawania opinii o zakupionych produktach w serwisie internetowym Administratora, tj. www.apus.pl.  W celu dodania opinii konieczne jest podanie przynajmniej oznaczenia użytkownika (imię lub nick) oraz adresu e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu), Nazwa użytkownika może zawierać abstrakcyjną nazwę albo dane osobowe np. imię i nazwisko lub tylko imię czy nazwisko. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać opinię. Z systemu opiniowania można korzystać jako zarejestrowany użytkownik albo użytkownik bez rejestracji.  
Dodana opinia wraz z danymi upublicznionymi w ramach ustawień systemu opinii będzie widoczny na serwisie Administratora. Szczegóły dot. wystawiania opinii o produktach znajdą Państwo w Regulaminie opiniowania dostępnym tutaj.

9. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?
W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 1) dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
2) sprostowanie - może Pan/Pani wystąpić do Administratora o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
3) usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
4) ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratora sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.
5) przenoszenie danych - może Pan/Pani wystąpić do Administratora o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
6) wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
7) sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

10. W jaki sposób można wnieść skargę?
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

11. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.
W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem do doręczeń Administratora ujawnionym w KRS:
APUS.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi
ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź


12. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?
Nasza strona internetowa www.apus.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) – pliki cookies własne jak i pliki cookies podmiotów trzecich. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Niektóre pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (pliki cookies sesyjne). Inne cookies będą zachowywane na urządzeniu końcowym i pozwolą rozpoznać Twoją przeglądarkę przy kolejnym wejściu na Naszą stronę internetową (cookies trwałe).
Strona wykorzystuje jednak pliki cookies także w celach statystycznych. Ponadto, mogą być wytwarzane również pliki cookies w celach reklamowych.
Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, tj. m.in. przez:
•    Google Inc. – do analizy ruchu na stronie wykorzystujemy narzędzie m.in. Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Google Search Console Więcej informacji na temat ww. narzędzi znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies
•    Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) – w szczególności na stronie internetowej wykorzystujemy wtyczkę czatu Facebook (narzędzie umożliwiające prowadzenie rozmowy na czacie w witrynie sklepu internetowego. Wiadomości są przechowywane w skrzynce odbiorczej Messengera i Meta Business Suite Administratora. Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
•    Hotjar Ltd. (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Europe), aby lepiej zrozumieć potrzeby i doświadczenie naszych użytkowników i zoptymalizować nasze usługi. Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, kraj korzystania ze Strony), mapy kliknięć czy inne statyczne wykresy, ale także nagrania sesji. Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Więcej informacji o zasadach plików Cookiem możesz znaleźć na: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Pamiętaj jednak, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika w zakresie plików cookies mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych. Przykładowo całkowite wyłączenie plików Cookies może uniemożliwi przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

13. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

Administrator nie podejmuje wobec Pana/Pani decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływały.
Strona www.apus.pl może korzystać z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Pana/Panią. Nie różnicują one bowiem Pana/Pani sytuacji jako osoby, korzystającej z naszych usług. W ramach tych narzędzi nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Pana/Pani identyfikację.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.