"APUS.PL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź, POLAND
tel. 42 640 73 23, 42 650 04 68
www.apus.pl, apus@apus.pl


Procedura reklamacyjna dla firm (przedsiębiorców)


I. Zgłaszanie reklamacji.

1. Kupujący będący przedsiębiorcą jest zobowiązany do zbadania towaru w czasie do 7 dni,
liczonych od dnia jego otrzymania i niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, a w przypadku
gdy wada wyszła na jaw dopiero później – do niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy po jej
stwierdzeniu.

2. Jeżeli Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, reklamacja może zostać zgłoszona w
okresie, na jaki gwarancja została udzielona.

3. Klient, zgłaszający reklamację ma obowiązek prawidłowo wypełnić formularz reklamacji uzupełniając
następujące informacje:
- Data zgłoszenia;
- Dane adresowe zgłaszającego (nazwa, adres firmy, telefon, adres wysyłki, e-mail);
- Data zakupu oraz nr faktury;
- Dane wadliwego towaru (kod, nazwę, ilość);
- Opis uszkodzenia.

4. Wadliwy towar wraz z załączonym formularzem reklamacji, powinien być wysłany na adres firmy:

„APUS.PL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Magazyn Główny, tel. +48 663 140 104
91-341 Łódź, ul Brukowa 16

5. Jeżeli koszty wysyłki przewyższają wartość netto zareklamowanego towaru, zgłoszenia reklamacji należy
dokonać za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego firmy „APUS.PL” jako opiekuna, pracownika
Działu Sprzedaży, bądź drogą mailową na adres reklamacje@apus.pl. W takim przypadku firma
„APUS.PL” może przyjąć i uznać reklamację bez konieczności wysyłki zareklamowanego towaru.
Informację na ten temat firma „APUS.PL” przekaże Klientowi drogą mailową w terminie 5 dni roboczych
od daty otrzymania formularza reklamacji.

6. W pozostałych przypadkach Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru na podany
adres firmy (patrz punkt 3)

7. W przypadku Klientów dokonujących stałych zakupów w firmie „APUS.PL” reklamowanie wadliwych
towarów powinno odbywać się zbiorczo raz w miesiącu.

II. Wysyłka reklamowanego towaru.

1. Reklamowany towar powinien być dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu
zastępczym, zapewniającym jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
transportu.

2. Towary przesłane w sposób narażający je na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu
automatycznie tracą gwarancję. Ryzyko uszkodzenia Towaru oraz podzespołów w czasie transportu
ponosi Klient.

3. Reklamowane towary powinny być dostarczone do firmy „APUS.PL” w stanie fizycznym, który umożliwia
weryfikację uszkodzenia (wady), jak również określenie jego przyczyny.

III.Rozpatrywanie reklamacji

1. Firma „APUS.PL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dołoży wszelkich starań, aby
ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego nastąpiło w terminie nie dłuższym niż 14 dni,
liczonych od dnia otrzymania reklamacji (termin liczony od dnia odebrania przez firmę „APUS.PL”
przesyłki z wadliwym towarem). Czas naprawy/wymiany może nieznacznie ulec przedłużeniu w
przypadku oczekiwania na dostawę towaru podlegającego wymianie lub części zamiennych,
niezbędnych do usunięcia usterki.

2. Zgłoszenie reklamacyjne na uszkodzenia mechaniczne wynikające ze szkód powstałych w czasie
transportu może być uznane wyłącznie wtedy, jeśli został sporządzony Protokół Reklamacyjny w
obecności kuriera.

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem przez firmę
„APUS.PL”, ponosi zgłaszający reklamację.

4. W żadnym przypadku firma „APUS.PL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie będzie
odpowiedzialna za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
zastosowania towaru, włączając w to szkody bezpośrednie i pośrednie, ograniczając swoją
odpowiedzialność wyłącznie do wartości zareklamowanego towaru.


NIP PL 9471991153, REGON 367642487, KRS 0000684471
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto ING Bank Śląski 49 1050 1461 1000 0090 3198 6913

Formularz do pobrania