Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 02.07.2024 r.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Sklep APUS jest sklepem internetowym prowadzonym pod adresem www.apus.pl przez "APUS.PL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej 16, 91-341 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000684471 (akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).
2. Sklep jest narzędziem, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów ze Sprzedawcą.
3. Sklep prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Sklepu i działalności Sprzedawcy, w szczególności w sieci Internet i przepisami prawa.
4. Regulamin określa:
•    (a) rodzaje i zakres Usług Elektronicznych, o których mowa w Regulaminie
•    (b) warunki świadczenia Usług Elektronicznych, w tym:
o    wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca
o    zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym
•    (c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi Elektroniczne, o których mowa w Regulaminie
•    (d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych
•    (e) zasady korzystania ze Sklepu w tym prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy wynikające z korzystania ze Sklepu
•    (f) zasady zawierania i wykonania umów o wykonanie i sprzedaż Towarów, w tym zasady składania zamówień na Towary, zasady płatności i dostaw dotyczących Towarów.
5. W celu, o którym umowa w ust. 2 za pośrednictwem Sklepu świadczone są przez Sprzedawcę Usługi Elektroniczne.
§ 2
Definicje i dane kontaktowe
1. Terminy użyte w Regulaminie dużą literą oznaczają:
•    a. (a) Sklep - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny www.apus.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy Usługi Elektroniczne i wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;
•    b. (b) Sprzedawca - "APUS.PL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi;
•    c. (c) Klient - każdy podmiot prawa, który korzysta z funkcjonalności Sklepu, w szczególności dokonuje zamówienia Towarów za pośrednictwem Sklepu;
•    d. (d) Treści - całą zawartość merytoryczną Sklepu, w tym w szczególności informacje o Towarach oraz Sprzedawcy;
•    e. (e) Konto - Usługę elektroniczną, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta i pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta;
•    f. (f) Formularz zamówienia - Usługę Elektroniczną zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Sklep w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów i służąca do składania przez Klienta zamówienia na Towary z wykorzystaniem Sklepu;
•    g. (g) Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
•    h. (h) Towary - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Sklepu, w oferowanym asortymencie;
•    i. (i) Regulamin - niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu zamieszczony pod adresem domeny www.apus.pl;
•    j. (j) Usługa Elektroniczna - określoną w regulaminie usługę stanowiącą wskazaną funkcjonalność Sklepu i stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług elektronicznych;
•    k. (k) Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. 2360Dz.U. 2022 r. poz.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub w inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie;
•    l. (l) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
•    m. (m) Ustawa o prawa konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
•    n. (n) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
2. Dane Sprzedawcy są następujące:
•    a. firma: "APUS.PL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
•    b. siedziba i adres: ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź, Polska
•    c. NIP: PL 9471991153
•    d. REGON: 367642487
•    e. KRS: 0000684471
•    f. telefon: 42 640 73 23
•    g. e-mail: sklep@apus.pl
•    h. adresy stron internetowych: www.apus.pl
Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@apus.pl lub za pośrednictwem nr tel. 42 640 73 23 (w godzinach od 8.00 do 16.00).
3. Poprzez informacje zawarte w Regulaminie oraz odpowiednie informacje dostępne w Sklepie Sprzedawca podaje informacje, o których mowa w ust. 2 oraz informuje o:
•    (a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
•    a. (b) łącznej cenie Towaru;
•    b. (c) sposobie i terminie zapłaty;
•    c. (d) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę
•    d. (e) stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji, w tym dotyczącej Usług Elektronicznych;
•    e. (f) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta;
•    f. (g) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
•    g. (h) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument;
•    h. (i) obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;
•    i. (j) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
•    j. (k) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
•    k. (l) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć;
•    l. (m) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
•    m. (n) procedurze zawarcia umów w Sklepie, w tym składania zamówień na Towary;
•    n. (o) zasadach wykonania umów zawartych w Sklepie.
§ 3
Procedura zawarcia umowy w Sklepie
1. Sklep służy do zawierania umów wykonania i sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą.
2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu zawierane są pomiędzy Klientami a Sprzedawcą umowy o opisane w Regulaminie Usługi Elektroniczne.
3. Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej Towarów za pośrednictwem Sklepu składają się opisane w ust. 5 czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz opisane w ust. 7 czynności techniczne związane z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Procedura zawierania umów o Usługi elektroniczne uregulowana jest w § 6 Regulaminu.
4. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, tj. korzystania z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności, konieczne jest:
•    (a) założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta Konta poprzez rejestrację Klienta;
•    a. (b) zalogowanie się do Konta z wykorzystaniem loginu i hasła.
przy czym czynności te nie są konieczne dla składania zamówień na Towary, a jedynie do korzystania ze wszelkich funkcji jakie oferuje Sklep Internetowy.
5. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:
•    a. posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta lub bez;
•    b. wybór zamawianego Towaru oraz cech zamawianego Towaru jeśli taki wybór jest dostępny;
•    c. wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
•    d. wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);
•    e. wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie (adres dostawy, dane do faktury itp.);
•    f. dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
6. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 6 Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Formularzu zamówienia wiadomość w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta może być poprzedzona wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia przez Klienta.
8. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
9. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto i Formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.
10. Korzystanie ze Sklepu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).
§ 4
Płatności i dostawy
1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie odbywają się za pośrednictwem metod płatności stosowanych w ramach usług płatniczych świadczonych w sieci Internet udostępnionych w Sklepie, poprzez sposoby płatności oferowane przez Dostawcę Usługi Płatniczej i udostępnione w ramach Sklepu.
2. Za Towary zamówione w Sklepie Klient płaci dokonując przedpłaty z wykorzystaniem następujących metod płatności:
•    a) tradycyjny przelew bankowy na konto:
o    Dane do przelewu krajowego:
o    "APUS.PL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k."
o    91-341 Łódź, ul. Brukowa 16
o    Polski złoty: ING Bank Śląski 49 1050 1461 1000 0090 3198 6913
o    Kod BIG SWIFT: INGBPLPW
•    b) szybkie płatności elektroniczne za pomocą systemu Paybylink
c) zewnętrzny system płatności imoje („bramka płatnicza”), obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (NIP: 6340135475, KRS: 0000005459).
3. Istnieje możliwość zapłaty za Towary zamówione w Sklepie gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru w siedzibie firmy ( Apus.pl ul. Brukowa 16 91-341 Łódź ).
4. Niezależnie od form płatności wskazanych w pkt 2 oraz 3 powyżej, Klient ma możliwość zamówienia Towaru w opcji „wysyłki za pobraniem” i tym samym uiszczenia płatności za Towar w momencie jego doręczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w regulaminie  firmy kurierskiej dostarczającej Towar.
5. Określone w Sklepie ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).
6. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.
7. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
8. Płatności, o których mowa w ust.1 dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
•    a. (a) płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;
(b) płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;
•    b. (c) udostępniany jest formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub następuje przekierowanie na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;
•    c. (d) dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.
9. Towary zamówione w Sklepie wydawane są (wysyłane) poprzez:
•    a. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego, tj. ul. Brukowa 16 w Łodzi;
•    b. (b) wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej stosownie do usług oferowanych przez ten podmiot wskazanych w Sklepie, w tym z opcją wysyłki za pobraniem.
10. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany wybranej formy dostawy w przypadku wystąpienia ograniczeń związanych z wymiarami paczki po uprzednim poinformowaniu Klienta.
11. Zamówienia na Towary są realizowane w dni robocze, w terminie wskazanym w Sklepie każdorazowo dla danego Towaru. Terminy realizacji są liczone od dnia wpływu należności z tytuły zamówienia i uwzględniają fakt, że Towary są, co do zasady przygotowywane na zamówienie.
§ 5
Obowiązki Klientów
1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Sklepie, w tym w Formularzu zamówienia, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi Elektronicznej, o której mowa w § 6 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.
3. Klient korzystający z możliwości wystawienia opinii o zakupionym Towarze zobowiązany jest do stosowania się do Regulaminu opiniowania, który dostępny jest tutaj.
§ 6
Usługa Elektroniczna
1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy Usługi elektroniczne. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
2. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu, w tym umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:
•    a. udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Sprzedawcy i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
•    b. umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
•    c. umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny i kosztów wysyłki;
•    d. prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu i ich wyszukaniu;
•    umożliwienie Klientowi pozostawienia opinii o zakupionym Towarze na zasadach określonych w Regulaminie opiniowania dostępnym tutaj.
3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy, w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
•    a. (a) Konto;
•    b. (b) Formularz zamówienia;
(c) Formularz kontaktowy;
•    Formularz opinii dot. zakupionego Towaru.
4. Do zawarcia umowy o Usługi elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu.
5. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi elektronicznej. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi elektronicznej dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu. W takim przypadku umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem, że umowy o Konto, która rozwiązuje się z chwilą skorzystania z możliwości usunięcia Konta.
6. Dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.
7. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
8. Reklamacje, o których mowa w ust. 8 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Sprzedawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta podanych przez niego w zgłoszeniu reklamacyjnym
§ 7
Odstąpienie od umowy
1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287; dalej jako „Ustawa”) konsumentowi z zastrzeżeniem określonym w pkt 2 przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy. Ww. prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
•    1) świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
•    2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
•    3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•    4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
•    5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
•    7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
•    8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
•    9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
•    11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
•    12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
•    13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
•    14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wejścia przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią w posiadanie Towaru, a w przypadku umowy, która:
•    a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
•    b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
zaś dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, tj."APUS.PL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź ,NIP: 9471991153 , nr tel.: 42 640 73 23 , adres e-mail: sklep@apus.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: www.apus.pl , jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed jego upływem.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy.
8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
11. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny.
§ 8
Reklamacje
1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym artykule. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).
3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
•    1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
•    2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
4. Ponadto, towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
•    1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
•    2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
o    a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
o    b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
o    c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
•    3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
•    4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lub 4, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 3 lub 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
10. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
•    a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 8;
•    b. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 9 oraz 10
•    c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
•    d. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 7-10 niniejszego Regulaminu;
•    e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
14. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
17. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
18. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
19. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Klient może posłużyć się formularzem reklamacji jednak nie jest to obowiązkowe,
20. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona stosowanie do art. 558 § Kodeksu Cywilnego.
21. Jeśli danych Towarów dotyczy gwarancja informacje w tym zakresie dostępne są w Sklepie. Gwarancja jest realizowana zgodnie z warunkami gwarancji dołączanymi do Towaru.
§ 9
Ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Klientów i niniejszym oświadcza, iż udostępnia informacje o Klientach osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Sprzedawcę.
2. Szczegółowe zasady oraz informacje dot. przetwarzania danych osobowych zawiera polityka prywatności i plików cookies dostępna na stronie internetowej: www.apus.pl.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim.
2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem: www.apus.pl przed zawarciem umowy, a także w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę Elektroniczną.
4. W przypadku sporu wynikającego z realizacji postanowień niniejszego regulaminu oraz usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy według przepisów ogólnych.
5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/odr/ Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w rozumieniu ww. rozporządzenia, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.
7. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi Elektronicznej, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.
8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Załącznik do Regulaminu
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy- weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
w przypadku usług- zawarli Państwo umowę
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. "APUS.PL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ., siedziba i adres: ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź, Polska, NIP: 947 199 11 53, REGON: 367642487 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi zwracane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy.
Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
•    Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: "APUS.PL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ., siedziba i adres: ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź, Polska, NIP: 947 199 11 53, REGON: 367642487
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
sprzedaży następujących rzeczy(*)
o świadczenie następującej usługi(*)
.......................................................................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*).................................................................
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...................................................................
- Adres konsumenta(-ów)..................................................................................
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).....................................................................................................
- Data.............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.
* niepotrzebne skreślić


Regulamin aktualny do dnia 03.04.2024 pobierz

Regulamin aktualny do dnia 01.07.2024 pobierz

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.