Procedura reklamacyjna dla firm (przedsiębiorców)

I. Zgłaszanie reklamacji.

1. Kupujący będący przedsiębiorcą jest zobowiązany do zbadania towaru w czasie do 7 dni, liczonych od dnia jego otrzymania i niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – do niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy po jej stwierdzeniu.

2. Jeżeli Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, reklamacja może zostać zgłoszona w okresie, na jaki gwarancja została udzielona.

3. Klient, zgłaszający reklamację ma obowiązek prawidłowo wypełnić formularz reklamacji uzupełniając następujące informacje:- Data zgłoszenia;- Dane adresowe zgłaszającego (nazwa, adres firmy, telefon, adres wysyłki, e-mail);- Data zakupu oraz nr faktury;- Dane wadliwego towaru (kod, nazwę, ilość);- Opis uszkodzenia.

Wadliwy towar wraz z załączonym formularzem reklamacji, powinien być wysłany na adres firmy:
„APUS.PL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k .Magazyn Główny, tel. +48 663 140 104 91-341 Łódź, ul Brukowa 16

4. Jeżeli koszty wysyłki przewyższają wartość netto zareklamowanego towaru, zgłoszenia reklamacji należy dokonać za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego firmy „APUS.PL” jako opiekuna, pracownika Działu Sprzedaży, bądź drogą mailową na adres sklep@apus.pl. W takim przypadku firma„APUS.PL” może przyjąć i uznać reklamację bez konieczności wysyłki zareklamowanego towaru. Informację na ten temat firma „APUS.PL” przekaże Klientowi drogą mailową w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania formularza reklamacji.

5. W pozostałych przypadkach Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru na podany adres firmy (patrz punkt 3)

6. W przypadku Klientów dokonujących stałych zakupów w firmie „APUS.PL” reklamowanie wadliwych towarów powinno odbywać się zbiorczo raz w miesiącu.

II. Wysyłka reklamowanego towaru.

1. Reklamowany towar powinien być dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym, zapewniającym jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.

2. Towary przesłane w sposób narażający je na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu automatycznie tracą gwarancję. Ryzyko uszkodzenia Towaru oraz podzespołów w czasie transportu ponosi Klient.

3. Reklamowane towary powinny być dostarczone do firmy „APUS.PL” w stanie fizycznym, który umożliwia weryfikację uszkodzenia (wady), jak również określenie jego przyczyny.

III. Rozpatrywanie reklamacji

1. Firma „APUS.PL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dołoży wszelkich starań, aby ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego nastąpiło w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia otrzymania reklamacji (termin liczony od dnia odebrania przez firmę „APUS.PL” przesyłki z wadliwym towarem). Czas naprawy/wymiany może nieznacznie ulec przedłużeniu w przypadku oczekiwania na dostawę towaru podlegającego wymianie lub części zamiennych, niezbędnych do usunięcia usterki.

2. Zgłoszenie reklamacyjne na uszkodzenia mechaniczne wynikające ze szkód powstałych w czasie transportu może być uznane wyłącznie wtedy, jeśli został sporządzony Protokół Reklamacyjny w obecności kuriera.

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem przez firmę„APUS.PL”, ponosi zgłaszający reklamację.

4. W żadnym przypadku firma „APUS.PL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania towaru, włączając w to szkody bezpośrednie i pośrednie, ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do wartości zareklamowanego towaru.

NIP PL 9471991153, REGON 367642487, KRS 0000684471Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Konto ING Bank Śląski 49 1050 1461 1000 0090 3198 6913

Formularz reklamacyjny do pobrania

I. Informacja dot. prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość

Termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje Państwu jako Konsumentom prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wejścia przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią w posiadanie produktu, a w przypadku umowy, która:

  • a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  • b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

zaś dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny.

Formularz odstąpienia

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, tj. APUS.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź, NIP: 9471991153, nr tel.: 42 640 73 23, adres e-mail: sklep@apus.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: https://apus.pl/content/3-regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed jego upływem.

Zwrot towaru

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwrot należności

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Produktu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy.

Tym samym będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, o ile takowe wystąpią. Sprzedający natomiast jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

II. Procedura rękojmi za wady towaru zakupionego przez Konsumenta w sklepie internetowym APUS.PL

1. W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców niebędących konsumentami wyłącza się możliwość skorzystania z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia reklamacyjne szczegółowo określone w § 8 „Reklamacje” Regulaminu Sklepu, który dostępny jest pod adresem: https://apus.pl/content/3-regulamin

Zawarte w ww. artykule postanowienia dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym: Apus.pl www.apus.pl
Tel.: 42 640 73 23
E-mail: sklep@apus.pl

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

9. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  • a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 8 Regulaminu;
  • b. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 9 oraz 10 Regulaminu;
  • c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  • d. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 7-10 Regulaminu;
  • e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

11. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

14. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

15. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

16. Okres obowiązywania rękojmi dla konsumenta wynosi 2 lata.

Produkt dodany do listy życzeń